Ngữ pháp sơ cấp: a/v-지요?

Ngữ pháp sơ cấp: a/v-지요?

tiếng hàn sc1

Cấu trúc ngữ pháp A/V-지요?

Sử dụng khi người nói muốn xác nhận với người nghe hoặc muốn tìm sự đồng tình của người nghe về việc mà người nói đã biết trước.

Tương đương nghĩa tiếng Việt là ‘phải khôngđúng không?’.

– Với động từ và tính từ ở thì hiện tại, sử dụng  -지요?

– Với tính từ ở thì quá khứ, sử dụng -았/었지요?

– Với động từ ở thì tương lai, sử dụng -(으)ㄹ 거지요?.

지요? Đôi khi được tỉnh lược thành -죠?

싸다 => 싸지요?

많다 => 많지요?

춥다 => 춥지요?

재미없다 => 재미없지요?

학생이다 => 학생이지요?

Ví dụ:

● 불고기가 맛있지요?

Bulgogi ngon phải không?

● 한국어를 배우지요?

Bạn học tiếng Hàn Quốc phải không?

● A: 호앙 씨, 어제 밤 새웠지요?

B: 어떻게 알았어요? 제가 피곤해 보여요?

A: Hoàng à, bạn thức cả đêm qua phải không?

B: Sao bạn biết? Trông tôi mệt mỏi quá à?

● A: 내일 회의에 참석할 거지요?

B: 네, 회의에 꼭 참석하겠습니다.

A: Mai anh sẽ tham gia họp phải không?

B: Vâng, nhất định tôi sẽ tham gia họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *